Nowa oferta pracy dla Kierownika Projektu!

 

1. Biuro Projektowe poszukuje Kierownika Projektu!

Inwestycja dotyczy kopalni węgla kamiennego. Miejsce: Górny Śląsk;

Wymagania:
wykształcenie wyższe potwierdzone dyplomem ukończenia uczelni, umiejętność zarządzania projektem poświadczona certyfikatem IPMA lub PRINCE2 Practitioner,
lub wykształcenie wyższe na kierunku/specjalności Zarządzanie Projektami, potwierdzone dyplomem ukończenia uczelni.

Doświadczenie zawodowe:
pełnienie roli (funkcji) Kierownika Projektu w minimum 2 projektach o budżecie minimum 15 mln zł netto każdy, zrealizowanych (zakończonych) w okresie ostatnich  10 lat przed upływem terminu składania ofert; pożądane jest, aby wśród nich był/były również projekt/projekty zrealizowany w branży przemysłowej, np. w energetyce, przemyśle chemicznym, koksownictwie,
lub pełnienie funkcji Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu, w tym przy minimum 2 różnych zamówieniach/kontraktach o budżecie minimum 15 mln zł netto każde, zrealizowanych (zakończonych) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert; pożądane jest, aby wśród nich było/były również zamówienie/kontrakt  zrealizowane w branży przemysłowej, np. w energetyce, przemyśle chemicznym, koksownictwie.

Zakres prac wymaga niemal stałej obecności na Górnym Śląsku.
Przewidywany czas trwania kontraktu: 03/04 2017-07.2019
Wynagrodzenie: do ustalenia;

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie krótkiego CV wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań Inwestora do 19.02.2017 r. na adres:
m.oles@wp.pl


 

 

2. Poszukiwany PM IPMA C - branża motoryzacyjna.

Chassis Brakes International Poland z siedzibą we Wrocławiu należy do CBI - wiodącego producenta z branży motoryzacyjnej z kapitałem amerykańskim. Fabryka we Wrocławiu, specjalizuje się w wytwarzaniu zacisków hamulcowych i hamulców bębnowych dla takich klientów jak, m.in: BMW, Daimler, Volkswagen, Dacia, Renault, Fiat. Firma posiada 14 fabryk, działa na 5 kontynentach, w 27 lokalizacjach. Wrocławska fabryka planuje bardzo dynamiczny rozwój w najbliższych latach w związku z wdrożeniami licznych nowych projektów oraz procesów.

Poszukujemy kandydata/tki na stanowisko:

Project Manager

Miejsce pracy: Wrocław

 

Osoba na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Koordynację wszystkich działań związanych z zarządzaniem projektem zgodnie z przyjętymi standardami
 • Modyfikację istniejących linii i procesów produkcyjnych
 • Planowanie i produkcję prototypów oraz monitorowanie wyników
 • Planowanie i zarządzanie budżetem projektowym, monitorowanie kosztów, udział w kwotacjach oraz współpraca z działem controllingu
 • Organizację i koordynację regularnych spotkań projektowych oraz raportowanie ich przebiegu
 • Zarządzanie pracą zespołu specjalistów (ustalanie wymagań projektowych, harmonogramów, planów rozwoju i potrzebnych zasobów).
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Współpracę z innymi działami w firmie, innymi zakładami CBI oraz wszystkimi działami centralnymi
 • Współpracę z firmami zewnętrznymi-dostawcami
 • Zarządzanie dokumentacją projektową
 • Bezpośredni kontakt z klientem w sprawach związanych z realizacją projektu, organizacją wizyt oraz audytów klienta
 • Zapewnienie najwyższej jakości wykonywanych zadań w czasie rozwoju produktów, ich wdrażania do produkcji oraz podczas produkcji finalnej, a także zarządzanie wymogami technicznymi dla rozwoju produktu

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika projektu, inżyniera produkcji lub inżyniera jakości w międzynarodowej firmie produkcyjnej z branży motoryzacyjnej;
 • Doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów;
 • Certyfikat IPMA minimum poziom C będzie dużym atutem;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
 • Znajomość języka niemieckiego będzie dużym atutem;
 • Znajomość systemu SAP będzie atutem
 • Znajomość ANPQP, FMEA,
 • Wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne (umiejętność pracy pod presją czasu zarówno w zespole, jak i samodzielnie, umiejętność ustalania priorytetów);
 • Gotowości do podróży służbowych, włącznie z wyjazdami za granicę
 • Umiejętność analitycznego myślenia, elastyczność, umiejętności komunikacyjne, wysoka kultura osobista.
 • Zdolności kierownicze, umiejętność budowania relacji oraz motywowania zespołu

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o przesłanie kompletu dokumentów w języku polskim i angielskim (cv + list motywacyjny) z nazwą stanowiska w tytule na adres e-mail: Rekrutacja.ChassisBrakes@ChassisBrakes.com

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883". 

3. Firma Control Process S.A. poszukuje Kierownika projektu i pomocy technicznej, który powinien spełniać co najmniej następujące wymagania:

 • Tytuł mgr. Inż. Budownictwa;
 • Co najmniej 8 lat pracy w zawodzie w tym co najmniej 5 lat w branży konsultingowej lub w dziedzinie nadzoru i/lub zarządzania projektem i/lub świadczenia usług technicznych/doradczych w budownictwie infrastrukturalnym;
 • Certyfikat IPMA (dowolny poziom);
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
 • Co najmniej dwa (2) wykonane zlecenia w budownictwie infrastrukturalnym lub przemysłowym w charakterze kierownika projektu, przynajmniej jeden (1) z projektów musi dotyczyć obiektu zagospodarowania odpadów, minimalna wartość każdego z projektów 75.000.000 PLN netto;
 • Co najmniej dwa (2) wykonane zlecenia doradztwa technicznego przy budowie budynków infrastruktury prowadzonej w oparciu o Żółtą księgę FIDIC, przynajmniej jeden (1) projekt w dziedzinie zagospodarowania odpadami

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Osoba kontaktowa: Michał Stefański michal.stefanski@controlprocess.pl

tel: +48 12 255 84 70


 

 

4. Firma Becker-Warkop Sp. z o.o. poszukuje Kierownika Inżyniera Kontraktu, który powinien spełniać co najmniej następujące wymagania:

a) Kwalifikacje i umiejętności:

 • Wykształcenie wyższe, umiejętność zarządzania projektem, poświadczona certyfikatem IPMA lub PRINCE2 Practitioner

b) Doświadczenie zawodowe:

 • Minimum 8 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, w tym realizacja minimum 5 projektów (w tym 2 w branży przemysłowej) w roli kierownika lub nadzoru.
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Inżyniera Kontraktu, w min. 2 zadaniach inwestycyjnych (różnych kontraktach) w zakresie branży, której dotyczy realizowana inwestycja lub innej, tj. przemyśle węglowym, koksowniczym, energetycznym,  chemicznym,  które   zostały   pomyślnie   zakończone i rozliczone (bez opóźnień i problemów, spowodowanych przyczynami, leżącymi po stronie Kierownika Inżyniera Kontraktu), a wartość inwestycji, realizowanych w ramach kontraktu wynosiła co najmniej 30  mln zł każda.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt najpóźniej do dnia 15 września.

Osoba kontaktowa: Leszek Żyrek l.zyrek@becker-mining.com.pl


 

5. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zatrudni Kierownika Projektu na budowie nowej Ambasady RP w Berlinie. Obiekt znajduje się w Berlinie. Będzie to obiekt żelbetowy, 5 kondygnacyjny (1 piętro podziemne-parkingi) ca. 13.000 m2, w zwartej zabudowie miejskiej na ul. Unter den Linden. Prawomocne pozwolenie na budowę.

Oczekiwania:

 • Długoletni staż i doświadczenie w zarządzaniu projektami budowlanymi zarówno w Polsce jak i w Niemczech.
 • Kompetencje w zarządzaniu projektami potwierdzone certyfikatem IPMA C (minimum).
 • Biegła znajomość j. niemieckiego.
 • Pożądana umiejętność poruszania się po urzędach związanych z procesami budowlano-inwestycyjnymi w Niemczech.

Zakres obowiązków:

 • Organizacja i zarządzanie budową.
 • Organizacja, kierowanie i zarządzanie ogółem zagadnień i prac związanych z technicznym prowadzeniem realizacji inwestycji poprzez jego realizację a skończywszy na przekazaniu Inwestorowi (MSZ) gotowego do eksploatacji obiektu.
 • Nadzór i kontrola działań Inżyniera Kontraktu podczas przygotowania, realizacji odbioru i przekazywania inwestycji.
 • Nadzór nad realizacja umów zawartych w związku z realizacja inwestycji.
 • Współpraca z MSZ (jednostkami org.) w Warszawie.
 • Koordynacja działań formalnych i technicznych niezbędnych dla realizacji.
 • Współudział w negocjowaniu warunków umów z wykonawcami, udział w pracach komisji przetargowej.
 • Współdziałanie z Sekretarzem Projektu przy kontroli wydatków z zatwierdzonym budżetem projektu i zawartymi umowami oraz zatwierdzanie rachunków do zapłaty.
 • Sporządzanie okresowych raportów.
 • Koordynacja działań związanych z realizacją inwestycji; spotkania Komitetu Sterującego,, określanie i ocena ryzyk, zamówienia dodatkowe i udział w szacowaniu ich kosztów.
 • Przygotowanie materiałów i sporządzenie rozliczenia inwestycji we współpracy z Sekretarzem Projektu.
 • Wykonywanie innych zadań, związanych z realizacją Projektu, zleconych przez z-cy Dyrektora odpowiedzialnego za realizację ambasady RP w Berlinie.

Prosimy kandydatów o przesyłanie CV na adres: Jan.Czarniecki@msz.gov.pl 

6. Kierownik projektu (apauly group sp. z o.o, Gliwice):

Opis stanowiska pracy:

– Koordynacja realizacji projektu
– Nadzór nad jego właściwą realizacją
– Przygotowywanie, weryfikacja wzorów dokumentów projektowych
– Przygotowanie postępowań dot. zakupów w ramach projektu
– Przygotowywanie wniosku o płatność pod kątem merytorycznym i finansowym
– Wprowadzanie niezbędnych zmian we wniosku o dofinansowanie
– Weryfikacja poprawności dokumentacji projektowej
– Prowadzenie korespondencji z IZ, IP i klientami
– Przygotowanie dokumentacji do ewentualnej kontroli
– Sprawdzanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem
– Zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokonywanych wydatków
– Bieżące zarządzanie projektem
– Terminowe i zgodne z umową i regułami 7.PR przygotowanie sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu
– Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych
– Informowanie o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg.

Wymagania:

Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych – min. 1 rok

 • Sukcesy w pozyskiwaniu dotacji potwierdzone dokumentami
 • Aktualna wiedza z zakresu EFS i EFRR (przebyte kursy w tym zakresie będą dodatkowym atutem)
 • Znajomość procedur ubiegania się o dofinansowanie
 • Znajomość pracy z generatorami wniosków aplikacyjnych
 • Bardzo dobra obsługa komputera, w tym pakietów Office
 • Samodzielność i dokładność
 • Wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki
 • Kreatywność i umiejętność szybkiego uczenia się
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu

Kontakt: fundusze@apauly.pl

32.726.11.34 

 ZałącznikWielkość
Ogłoszenie o pracę - Kierownik projektu.pdf151.99 KB

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia