Walne Zebranie Delegatów

Działając na podstawie §17 Statutu International Project Management Association Polska, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów na dzień 9 czerwca 2017 roku o godzinie 15:00 (pierwszy termin) i o godzinie 15:15 (termin drugi) w Warszawie, w Warsaw Trade Tower, ul.Chłodna 51, piętro 32 (Centrum Konferencyjne Golden Floor). 

Lokalizacja i dojazd: http://www.wtt.pl/pl/location

W pobliżu znajduje się hotel Ibis Centrum. 

Planowany porządek obrad:


1.     Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia – Pana Stanisława Srokę.
2.      Sprawdzenie liczby obecnych lub reprezentowanych Delegatów.
3.      Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta.
4.      Wybór Komisji Skrutacyjnej
5.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od lipca 2016 do maja 2017
6.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2016
7.      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej nt. Sprawozdania Finansowego za rok 2016 oraz ze swojej dotychczasowej działalności
8.      Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Komisji Rewizyjnej z wykonywania przez nich obowiązków.
9.      Dyskusja nad planowanymi zmianami w Statucie Stowarzyszenia
10.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej
11.    Zakończenie Walnego Zgromadzenia Delegatów

W razie planowanej nieobecności Delegata podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, uprzejmie proszę o udzielenie pisemnego pełnomocnictwa do głosowania jednemu spośród Delegatów, którzy będą obecni na Zebraniu. Podpisane pełnomocnictwo należy przesłać na adres Biura IPMA Polska (ul. Starościńska 1B lok. 3, 02-516 Warszawa). Przed wysłaniem pełnomocnictwa proszę o przesłanie skanu na adres biuro@ipma.pl  

Z uwagi na wymogi organizacyjne proszę o potwierdzenie uczestnictwa.

Łączę wyrazy szacunku,
Z upoważnienia Zarządu IPMA Polska,
Ewa Zawadzka
Dyrektor Generalny IPMA Polska

ZałącznikWielkość
Zawiadomienie_WZD_09.06.2017.pdf1.28 MB
Zaproszenie_WZD_09.06.2017.pdf1.25 MB
Pełnomocnictwo delegata.pdf283.59 KB
Delegaci 2016-2017.pdf160.28 KB

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia